Cercar en aquest blog

dijous, 16 de febrer de 2012

Webquest


Enguany hem començat a treballar competències a través de les webquest. A la web historiasiglo20, trobareu una descripció exhaustiva del què és, a més de molts exemples:

Us deixem una introducció al tema

(fonts http://www.historiasiglo20.org/curso/tema9.htm)

Què és una *webquest?

A hores d'ara del curs ja som tots conscients de les enormes possibilitats que obre Internet per a l'ensenyament d'història. El problema que com a docents se'ns planteja és com organitzar l'enorme quantitat de continguts que Internet posa a la nostra disposició, creant seqüències didàctiques que aportin un aprenentatge significatiu als nostres alumnes.

Per respondre a aquesta pregunta hem de tornar, una altra vegada més, els nostres ulls a Estats Units, el país on neix Internet i on més avançada aquesta la seva utilització en el sistema educatiu.

Un professor de la Universitat de Sant Diego, *Bernie *Dodge, va crear aquest model de “cerca a la xarxa” en 1995. A partir d'aquí ha tingut a partir d'aquí un èxit fulgurant que fa que avui trobem milers de *webquests a la xarxa, encara que, desgraciadament, poques encara en espanyol.

La *webquest sorgeix com a resposta a un problema al que qualsevol professor s'enfronta immediatament com guiar-se per l'embull de la xarxa? com ajudar als alumnes per aconseguir resultats positius en un procés d'aprenentatge basat en l'ús de la xarxa?

La *webquest és un mètode d'aprenentatge bastant simple en el qual destaquen les següents característiques:

És una investigació dirigida en la qual la informació que s'utilitza s'hi hagi essencialment en Internet.

El professor dóna una estructura i guia la cerca d'informació en Internet: selecciona uns bons llocs web i marca unes tasques clares i factibles.

L'enorme quantitat de recursos que posa a la nostra disposició la xarxa possibilita que es potenciï l'esperit crític de l'alumne.

És un model bàsicament cooperatiu, en el qual els alumnes han d'aprendre a treballar en grup.

Fomenta el domini de la navegació per Internet i les tècniques que possibiliten l'elaboració de material per ser posat a la xarxa.

El model creat per *Bernie *Dodge distingeix diversos passos:

1. Introducció: informació a l'alumne sobre la tasca a la qual es va a enfrontar i motivació.

Aquí es tracta essencialment d'explicar de la forma més clara possible els trets essencials de la tasca que va a emprendre i de motivar a l'alumne, de presentar-li de forma atractiva el treball que va a iniciar.

2. Tasca: descripció del producte que finalment resultarà de la labor d'investigació. Encara que no és completament necessari que aquest resultat es concreti en un lloc web (pot ser un treball escrit o una presentació oral que de lloc a un debat), l'ideal és que els alumnes que investiguen en Internet creuen produccions susceptibles de ser vistes a la xarxa (llocs web) o almenys incorporin l'ús de les TIC (presentacions de *Power *Point, gràfics usant Excel…)3. Procés: descripció el més detallada i clara possible dels passos que cal donar per realitzar la tasca encomanada. Aquí és clau l'assignació de tasques i rols a cada grup d'alumnes, diferenciar tasques dins dels grups, aclarir totalment els mitjans tecnològics que es van a utilitzar…

Encara que és molt important que el professor tingui un projecte clar, cal ser molt flexible i deixar-se aconsellar sovint pels alumnes. No importa que el resultat de la *webquest no es *adecue perfectament al previst, sempre que els alumnes estiguin còmodes en els rols i tasques que van a exercir o en els mitjans tècnics que van a usar.

4. Recursos: selecció dels recursos d'Internet que es van a utilitzar. Depenent de l'edat i la perícia dels alumnes, es guiarà més o menys aquesta selecció: als alumnes més joves caldrà indicar-los de forma molt concreta on, en què assetjo web, en quina pàgina o part de pàgina…, mentre que a alumnes més majors se'ls podrà donar més llibertat d'investigació dins d'unes directrius molt clares. La selecció de bons recursos és un element clau per a l'èxit d'una *webquest. 5. Avaluació: informació per als alumnes sobre com serà avaluat el seu treball. 6. Conclusió: resum i punt final de la *webquest. Aquí es tracta d'extreure alguna idea clau i motivar per a ulteriors investigacions. El professor ha de plantejar qüestions que puguin suscitar o un debat o una nova investigació. L'ideal seria que els alumnes proposessin noves *webquests a realitzar.

7. Algunes *webquests conclouen amb una sèrie de consells per al professor.

Al meu entendre particular, no és necessari caure en el mimetisme i imitar pas per pas aquest model. L'essencial d'una *webquest és elaborar una “seqüència didàctica” que ajudi als alumnes a treballar en Internet. Una bona *webquest es basa en:

Una cerca minuciosa de recursos i una selecció adequada dels quals es van a proposar als alumnes.

Una descripció clara i detallada de les tasques que han de realitzar i del procés que s'ha de seguir per a la seva implementació.

Exemples Pràctics C. Socials

*Webquest : La fi de la guerra freda
http://www.historiasiglo20.org/activ/webquest-fgf.htm

En el meu lloc web *Historiasiglo20. En ella tracte de mostrar les diferents possibilitats que es poden obrir a l'hora de treballar amb els alumnes establint una seqüència didàctica del seu treball en Internet. És una *webquest atípica mentre es basa en un únic assetjo web: “Història de les Relacions Internacionals al segle XX”. En ella no tracte d'elaborar una *webquest definitivament tancada i elaborada, sinó de plantejar unes bases que permetin a altres professors acabar definitivament una *webquest que els permeti treballar amb els seus alumnes de forma adequada a les seves circumstàncies concretes.

*Webquest – La Guerra Civil Espanyola
http://www.cpr2valladolid.com/websociales/wqguerra/index.htm

*Webquest elaborada per l'assessor de Ciències Socials, Ignacio Martín Jiménez, del Centre de Formació del Professorat i Innovació Educativa *Valladolidd II. Elaborada per a alumnes de 4º de l'AIXÒ és un bon exemple de les possibilitats que obre l'ús de les *webquests a les aules.

*Webquest – Van viure una guerra
http://www.webquestcat.org/%7*Ewebquest/*gcivilcas/

Aquesta *WebQuest va dirigida els alumnes de secundària en general. Amb algunes adaptacions es pot aplicar a diferents nivells. S'ha dissenyat per ajudar a comprendre part de la nostra història; La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) els fets més importants, les causes i les conseqüències en tots els aspectes de la societat, amb el convenciment que cal conèixer el passat per no tornar a repetir-ho. Hi ha una versió en català.

Programa “Ramón y Cajal” de la Junta d'Aragó - Projectes amb Internet
http://ryc.educaragon.org/formato3/formato3.asp?idtabla=180&idtipo=5

Aquí trobem una selecció de *webquests agrupades per assignatures, enfocades per a alumnes de 2º i 4º de l'ESO.

El gòtic
http://www.educa.aragob.es/cprandor/wq/renacimiento/renacimiento.htm

El Renaixement
http://www.educa.aragob.es/cprandor/wq/renacimiento/renacimiento.htm

La biografia de Mahoma
http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/mahoma/index.htm

La guerra civil espanyola
http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/guerracivil/index.htm

La Revolució Francesa
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesaverroes/webquest/revolucionfrancesa/paginas/inicio.htm

L'objectiu d'aquesta *webquest és l'intentar entendre les diferents visions que de les seves causes, desenvolupament i conseqüències van tenir les persones que la van viure i com es van realitzar els canvis durant la revolució . Adequada per a primer de batxillerat. Dissenyada per Francisco Díez Belinchón a partir d'una idea de Juan Carlos *Hens Muñoz.

Viatge a l'Antiga Roma
http://cv.uoc.es/%7*Ejmunozmi/*webqr/*wqroma/*index.*htm

Aquesta *WebQuest està destinada especialment per a alumnes i alumnes de segon cicle de l'ESO , encara que pot ser utilitzada en el Batxillerat i en la Formació d'Adults .
Ha estat realitzada per Juan Miguel Muñoz.

L'origen de l'home i el jaciment d'Atapuerca
http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/atapuerca/index.htm

Aquesta *WebQuest està plantejada com una proposta de treball per als alumnes després d'acabar el tema del currículum que tracta l'evolució dels éssers vius. L'objectiu perseguit és que els alumnes apliquin la informació específica d'una novetat científica a la construcció d'un model evolutiu per a un grup d'éssers vius emparentats. Dissenyada per *Chabier de Jaime *Lorén.

Cap a l'Europa del segle XXI
http://www.geocities.com/webquesteu/

Centrada en l'estudi dels nous països membres de la UE, aborda aspectes econòmics i diplomàtics. Seria vàlida per al curs de 1º de Batxillerat d'Història del Món Contemporani.

*Webquest: La Globalització
http://nogal.mentor.mec.es/%7*Elbag0000/html/global1.*HTM

Un dels escassos models de *webquest en espanyol i vàlid per a les Ciències Socials. És interessant per 4º de l'ESO.

Personatges del segle XX
http://nogal.mentor.mec.es/*lbag0000/html/*biogra_1.*HTM

*Webquest en la qual es proposa als alumnes la realització d'un diccionari històric-biogràfic dels personatges del segle XX.

Al-*Andalus
http://usuarios.lycos.es/irenesoriave/home.htm

Pensada per a l'ESO.

Benvinguts a Madrid
http://www.wolfgangsteveker.de/webquests/madrid/index.html

Pensada per a estudiants estrangers d'espanyol, és un exemple senzill però molt interessant.

La Guerra Civil Espanyola
http://www.district196.org/evhs/academics/peronawebquest/indexweb.htm

*Webquest nord-americana realitzada per a estudiants d'espanyol.

Viatgem a Espanya
http://www.eduteka.org/wq_soc0002.php3

La *busqueda de les nostres arrels
http://education.nmsu.edu/webquest/wq/inquest/inquest_esp.html

*Webquest dissenyada per a estudiants de Nou Mèxic a Estats Units. En ella podem veure com a més de recursos d'Internet de vegades es pot utilitzar bibliografia.

*Història d'Egipte
http://nogal.mentor.mec.es/*lbag0000/html/indexi

Selecció de *webquests en català, espanyol i altres llengües
http://www.webquestcat.org/enlla/hist%D2*RIA-10.html

Àmplia i interessant col·lecció de *webquests en castellana realitzada per la professora Carme Barba.

En anglès:

*Webquest: Jean *Monnet’s *life *and *European
*History http://www.historiasiglo20.org/pioneers/webquest.htm

Aquesta *webquest l'he realitzat tractant d'evitar una deficiència que caracteritza el nostre currículum i el d'altres països europeus: ensenyar la història de la integració europea com un fenomen aïllat i sense relació amb els grans problemes europeus i mundials. Tracta que l'alumne busqui paral·lelismes entre la vida i acció de Jean *Monnet i els grans esdeveniments del segle XX.

Recursos on-line per aprofundir

*WebQuest: Una metodologia per ensenyar amb Internet
http://platea.pntic.mec.es/*erodri1/*index.*htm

Excel·lent assetjo web d'Emilia *Rodriguez García. És una síntesi molt adequada del material nord-americà disponible sobre les característiques de la *webquest. Possiblement el millor lloc per començar a informar-se sobre aquest tipus d'activitat.

*Eduteka – *Webquest
Aquest lloc colombià ofereix un material molt valuós para tot el relacionat amb l'elaboració i *evalución de *webquests:

*Bernie *Dodge, *Paladín de l'Aprenentatge Basat en Internet
http://www.eduteka.org/reportaje.php3?reportid=0011

Cinc regles per construir una meravellosa *Webquest
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?profinvid=0010

Construint una *miniquest
http://www.eduteka.org/pdfdir/diferenciasminiquest.pdf

Les *WebQuest i l'Ús de la Informació – Comentari editorial
http://www.eduteka.org/comenedit.php3?comedid=0010

“*Tareonomía” del *Webquest: Una taxonomia de tasques
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?temaid=0011Programa “Ramón y Cajal” de la Junta d'Aragó – *Webquest
http://ryc.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=3&imagen=ryc07&raiz=0&strseccion=fa209

Interessant selecció d'informació bàsica i enllaços sobre com treballar seguint el model de les *webquest.

*Webquest: Investigar en la web – Una proposta metodològica per utilitzar Internet a l'aula
http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm

Generador 1,2,3 El teu *Webquest
http://www.aula21.net/wqfacil/webquest.htm

Excel·lent recurs per elaborar en línia d'una forma senzilla una *webquest. Molt indicat per iniciar-se.


*http://nogal.mentor.mec.es/*lbag0000/*index.*HTM

*http://www.aula21.net/Wqfacil/


Web del professor d'informàtica Santiago Blanco en la qual trobem material molt divers sobre la utilització de les *webquests en l'ensenyament secundari. Destaca un estudi sobre l'aplicació del model de treball basat en la *webquest amb un curs de 4º de l'ESO en un IES de Valladolid.

*WebQuest, jocs i animacions per aprendre Història i altres Ciències Socials
http://www.ub.es/histodidactica/webquests.htm

En *Histodidáctica, l'excel·lent lloc del professor Joaquín Prats. Col·lecció d'enllaços i exemples pràctics.
En anglès:


http://webquest.sdsu.edu/

Web de la Universitat de Sant Diego del creador del model de la *webquest *Bernie *Dodge.

*west *Webquests
http://bestwebquests.com

Lloc de Tom March, el professor de la Universitat de Sant Diego que va col·laborar amb *Bernie *Dodge en la creació del model didàctic de la *webquest.
http://www.internet4classrooms.com/using_quest.htm

Web senzilla però molt pràctica amb abundants exemples.

*Webquest *knowledge *map
http://www.mapacourse.com/webquest%20HTML/*webquest%20*icon.html

En aquest altre enllaç hi trobareu un recull de webquests en català: